Защитен дом

Внеси спокойствие в своя дом като го застраховаш.

Sample image

        Обект на застраховане

Застраховка „Защитен дом“ е специално разработена с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др.

 

Покрити рискове

Застраховката осигурява защита от: Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);Земетресение;Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;Случайно счупване на стъкла и витрини;

 

Застраховката се  отличава сшироко и гъвкаво застрахователно покритие, обвързано с индивидуалните потребности на клиента;бързо и коректно обслужване при сключване на застраховката и възникване на застрахователно събитие;навременно изплащане на щетите в пълен размер;оказване на съдействие и помощ на застрахованите лица;отлична презастрахователна програма, позволяваща да се запази нивото на обслужване и при катастрофични рискове.